Abba Izák

 

 

     Žebřík do nebeského království se nachází ve tvém nitru (v nitru každého pravoslavného křesťana) - je tajemně přítomen ve tvé duši.

 

+

 

     První příznak (duchovního) soumraku, který můžeš ve své duši spatřit, se projevuje leností k Bohoslužbě a k modlitbě.

 

+

 

     Nepros Boha za to, co nám dává ve své prozřetelnosti On sám i bez našich proseb (pokrm, pití, oděv a pod.)

 

+

 

     Modlíš-li se za něco k Bohu a On otálí s vyslyšením, nermuť se. Vždyť nejsi moudřejší, než Bůh.

 

+

 

     Vše, co se snadno získává, je brzy pozbýváno. Ovšem vše, čeho se dobereme  skrze bolest srdce, je bedlivě střeženo.

 

+

 

      Nejsou-li Tvé skutky milé Bohu, nežádej Ho o veliké dary.

 

+

 

     Každá modlitba, při které se nenamáhá tělo a srdce nedojde zkroušenosti, se podobá nezralým plodům, protože taková modlitba nemá duši.

 

+

 

     Toho, kdo se snižuje a usiluje být nejmenším ze všech, obdaří Hospodin nejvyšší moudrostí.

 

+

 

     Tou měrou, jakou se mysl vzdaluje od mnohomluvnosti, natolik se posvěcuje rozeznáváním myšlenek. Kvůli mnohomluvnosti ztrácí tuto schopnost i nejsilnější mysl.

 

+

 

     Ten, kdo se duší i tělem oddává tlachání a zábavám, je prostopášný.  Ten, kdo schvaluje, nebo omlouvá takové chování a přijímá na něm účast, je cizoložníkem. Ten,  kdo je ve společenství s ním, (aby se zavděčil lidem), je modlářem.

 

+

 

     Získej vnitřní pokoj a budou s tebou v míru nebe i země.

 

+

 

     Milosrdný člověk je lékařem své duše. Vyhání jakoby silným dutím větru mračna vášní ze svého nitra. Milosrdenství je podle evangelijního slova života naší ušlechtilou povinností vůči Bohu.