Kněz:   Blahoslaveno budiž království  Otce i Syna i svatého Ducha  nyní i vždycky 

                 na věky věků.

 Věřící: Amen.

 

Ektenie velká:

 

 

Kněz:  V pokoji k Hospodinu modleme se!

Věřící: Hospodi, pomiluj.  

Kněz:   Za pokoj shůry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi,pomiluj.

Kněz:   Za mír celého světa, za blaho svatých církví Božích a za  sjednocení všech k

             Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Za svatý chrám tento a za vcházející v něj s vírou, zbožností a bázní Boží k

             Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Za vlast naši a představitele její a za pomoc k přemožení všech nepřátel a

             odpůrců jejích k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Za metropolitu našeho (jméno) za vladyku našeho (jméno), za důstojné

             kněžstvo, diakonstvo v Kristu, za veškeré duchovenstvo a lid k Hospodinu

             modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Za město toto (vesnici tuto), za všecka města a země i za ty, kteří podle víry v

             nich žijí, k Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:   Za příznivé počasí, za hojnost plodů zemských a za pokojné časy k Hospodinu

             modleme se.

Věřící  Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Za cestující po zemi, vodě i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za spásu

             jejich k Hospodinu modleme se.

Věřící  Hospodi, pomiluj.

Kněz:   Abychom zbaveni byli vší tísně, hněvu a nouze, k Hospodinu modleme se.

Věříc:  Hospodi, pomiluj.

Kněz    Přispěj nám, spas nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bože, milostí svou.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Nejsvětější, nejčistší, nejblahoslavenější a slavné vládkyně naší, Bohorodice a

             vždycky Panny Marie se všemi svatými pamětlivi jsouce, sami sebe i druh  

             druha i celý život náš Kristu Bohu poručme.

Věřící: Tobě, Hospodine.

Kněz:   Neboť tobě náleží všechna sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu,

              nyní i vždycky až na věky věků.

Věřící: Amen.

 

 

Antifona l. a  2.

(Všechny zpěvy zde uvedené odpovídají prvému z osmi nápěvů)

 

 

Věřící:

     Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé svatému jm nu jeho. Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nezapomínej na všechna dobrodiní jeho. Který odpouští tobě všechny nepravosti, který uzdravuje všechny neduhy tvé.

     Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu, i nyní i vždycky, až na věky věků, amen.

 Sláva Otci i Synu i svatému Duchu i nyní i vždycky až na věky věků, amen.

     Jednorozený Synu a Slovo Boží, nesmrtelný, jenž jsi ráčil pro spasení naše. Přijati

na se tělo od svaté Bohorodice a vždycky Panny Marie, i státi se bez proměny člověkem, jenž jsi ukřižován byl, Kriste Bože náš, a  smrtí smrt jsi potřel, jeden jsoucí ze svaté  Trojice, s Otcem i Svatým Duchem spolu slavený, spas nás.

  

(Mezitím kněz modlí se tiše:)

     Hospodine, Bože náš, jehož moc je  nevýslovná a sláva nevýstižná, jehož milosrdenství je nezměrné a lidumilnost nevýslovná: Ty sám, Vládce, shlédni na nás a na svatý chrám tento podle slitování svého a prokaž nám i všem, kteří se s námi modlí, hojná milosrdenství a slitování svá. Hospodine, Bože náš, spas lid svůj a požehnej dědictví svému, zachovej plnost Církve své, posvěť ty, kteří milují krásu domu tvého, oslav je božskou silou svou a neopouštěj nás, doufající v tebe. Ty, jenž jsi nám tyto společné a jednomyslné modlitby daroval a který jsi slíbil, že splníš prosby, shromáždí-li se dva neb tři ve jménu Tvém, sám i nyní prosby služebníků svých ku prospěchu splň a propůjč nám v nynějším věku poznání pravdy tvé, v budoucím pak daruj nám život věčný.

 

Kněz (hlasitě): Neboť dobrotivý a lidumilný Bůh jsi ty, a tobě chválu vzdáváme, Otci

                         i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věků.

Věřící: Amen.

 

 

Antifona III.

 

Věřící:

      V království svém rozpomeň se na nás, Pane.

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské.

Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou.

Blahoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.

Blahoslavení, kteří lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou.

Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.

Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou.

Blahoslavení, kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království   

                                                                                                                      nebeské.

Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti a mluviti všecko      

                                                                                               zlé o vás lhouce pro mne.

Radujte se a veselte se, neboť odplata vaše hojná jest v nebesích.

 

 

(Mezitím kněz modlí se tiše:)

     Vládce, Hospodine, Bože náš, jenž jsi ustanovil na nebesích sbory a řády andělů a archandělů ke službě slávy své, se vchodem naším spoj i vchod svatých andělů, kteří by Tobě s námi spolusloužili a oslavovali dobrotivost tvou. Neboť tobě náleží všechna sláva, čest a klanění, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věků. Amen. 

     Blahoslaven vchod svatých tvých vždycky, nyní i příště až na věky věků. Amen.

 

Kněz: Velemoudrost! Povznesme se!

 

Věřící:  

     Pojďte, pokloňme se a padněme před Kristem. Synu Boží, jenž jsi vstal z mrtvých spas nás, zpívající Tobě aleluja.

     Ač kámen od Židů byl zapečetěn a vojíni střežili přečisté Tvé tělo. Vstal jsi třetího dne, Spasiteli a daroval jsi světu život. Proto mocnosti nebeské volaly Tobě, Životodárce: Sláva vzkříšení Tvému, Kriste.  Sláva království Tvému, sláva prozřetelnosti Tvé, jediný Lidumile.

   

(Mezitím kněz modlí se tiše modlitbu trojsvaté písně:)

     Svatý Bože, jenž ve svatých spočíváš, jenž jsi trojsvatou písní serafínů opěvován, cherubíny oslavován a veškerými mocnostmi nebeskými veleben, jenž jsi z nebytí v bytí všecko přivedl, člověka k obrazu a podobenství svému stvořil a ozdobil jej všelikým darem svým, jenž prosícímu dáváš moudrost a rozum a nepohrdáš hříšníkem, ale ukládáš mu spasitelné pokání, jenž jsi nás ponížené a nehodné sluhy své učinil hodnými, abychom i v tuto hodinu stáli před slávou svatého obětního stolu tvého a náležitou tobě úctu a chválu vzdávali: Ty sám, Vládce, přijmi i z úst nás hříšníků Trojsvatou píseň a navštiv nás dobrotivostí svou, odpusť nám všechny hříchy naše, úmyslné i neúmyslné, posvěť duše i těla naše a popřej nám, abychom ve svatosti sloužili tobě po všecky dny života svého na přímluvy svaté Bohorodice i všech svatých, tobě od věčnosti se zalíbivších.

 

Kněz (hlasitě): Neboť svatý jsi, Bože náš, a tobě chválu vzdáváme,Otci i Synu i

                           svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věků.

Věřící: Amen.

 

 

Trojsvatá píseň

 

 

Věřící: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, pomiluj nás.

          Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, pomiluj nás.

             Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, pomiluj nás.

             Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

             Svatý nesmrtelný, pomiluj nás.

             Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, pomiluj nás.

 

 

(Ke konci kněz tiše):

     Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně! Blahoslaven budˇ na trůnu slávy království svého, spočívající na cherubínech, vždycky, nyní i příště až na věky věků. Amen.

 

Kněz: Pozor mějme! Pokoj všem, Velemoudrost, prokimen!

 

Žalmista: Budiž milosrdenství Tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v Tobě!

Věřící: Budiž milosrdenství Tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v Tobě!

Žalmista: Plesejte, spravedliví, Hospodinu, slušíť upřímnou mu zpívati chválu.

Věřící: Budiž milosrdenství Tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v Tobě!

Žalmista: Budiž milosrdenství Tvé nad námi, Hospodine.

Věřící: Jakož naději máme v Tobě!

 

Kněz (po ukončení prokimenu): Velemoudrost!

Žalmista: Čtení z listu apoštola...

Kněz: Pozor mějme!

Žalmista (čte epištolu...)

Kněz (po ukončení epištoly): Pokoj tobě, čtoucímu!

Žalmista: I duchu tvému

 

Věřící: Aleluja, aleluja, aleluja!

 

(Kněz mezitím modlí se tiše:)

     Rozsviť v srdcích našich, lidumilný Vládce, nehynoucí světlo božského poznání svého a otevři duševní oči naše k chápání evangelních hlásání Tvých, vlož v nás bázeň blahých přikázání Tvých, abychom všecky tělesné žádosti potlačivše, duchovní život vedli, myslíce a činíce vše, v čem máš zalíbení; neboť Tys světlo duší i těl našich, Kriste, Bože, a Tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným Otcem Tvým a nejsvětějším a blahým a oživujícím Duchem Tvým, nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

 

Kněz: Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté Evangelium! Pokoj všem!

Věřící: I duchu tvému.

Kněz: Od  (jméno evangelisty) svaté čtení

 

Věřící:  Sláva Tobě, Pane,  sláva  Tobě!

Kněz: Pozor mějme! (A čte evangelium.)

 

Věřící: (po přečtení evangelia): Sláva Tobě, Pane, sláva Tobě.

 

(Zde koná kněz promluvu)

 

 

Ektenie vroucí

 

 

Kněz:   Rceme všichni z celé duše a z celé mysli své rceme!

Věřící:  Hospodi, pomiluj.

Kněz:   Hospodine, Vševládce, Bože otců našich, prosíme tebe vyslyš nás a smiluj se!

Věřící:  Hospodi, pomiluj.

Kněz:   Smiluj se nad námi. Bože, podle velikého milosrdenství svého, prosíme Tebe,

              vyslyš nás a smiluj se!

 

Věřící: Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

 

Kněz:  Ještě modlíme se za blažené a věčné paměti hodné zakladatele svatého chrámu

             tohoto i za všechny pravoslavné dříve zesnulé otce a bratry (matky a sestry),

             zde a všude jinde odpočívající.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Ještě modlíme se za ty, kteří přinášejí dary a kteří dobrodiní činí ve svatém a

             veledůstojném chrámě tomto, za přisluhující zpívající a přítomný lid,

             očekávající od Tebe velikých a hojných milostí.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Neboť milostivý a lidumilný Bůh jsi Ty, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i

             svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věků.

Věřící: Amen.

(zde je možno vložit ektenii za zesnulé:)

 

 

Ektenie za zesnulé (zaupokojná).

 

 

Kněz:  Smiluj se nad námi, Bože, podle velikého milosrdenství svého, prosíme Tebe,

             vyslyš  nás a smiluj se.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj, Hospodi pomiluj.

Kněz:  Ještě modleme se za pokoj duší zesnulých služebníku Božích (jména), i aby jim

             prominut byl všeliký hřích úmyslný i neúmyslný.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Aby Hospodin Bůh umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpočívají.

Věřící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Kněz:  O milost Boží, království nebeské a odpuštění hříchů jejich u Krista,

             nesmrtelného Krále a Boha našeho prosme.

Věřící: Dej, o Pane!

Kněz:  K Hospodinu modleme se.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz: Bože duchů i všeho těla, jenž jsi smrt přemohl, ďábla  zmařil a světu svému

            život daroval; ty sám, Hospodine, upokoj duše zesnulých služebníků svých

            (jména) v místě  světla, v místě hojnosti, v místě pokoje, kde pominula bolest, 

            zármutek a lkaní. Všechen hřích, jehož zesnulí se dopustili ať slovem, ať

            skutkem anebo pomyšlením, odpusť jim, jako dobrotivý a lidumilný Bůh.

            Neboť není člověka, jenž by živ byl a nehřešil, ty jediný jsi bez hříchu,

            spravedlnost tvá je spravedlnost na věky, a slovo tvé je pravda. Neboť ty jsi    

            vzkříšení i život a pokoj zesnulých služebníků svých (jména), Kriste, Bože náš,

            a tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným Otcem Tvým a přesvatým a blahým

            a oživujícím Duchem Tvým nyní i vždycky až na věky věků.

Věřící: Amen.

Kněz:  Katechumeni, modlete se k Hospodinu!

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Věřící, modleme se za katechumeny, aby Hospodin smiloval se nad nimi.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Aby je naučil slovu pravdy, zjevil jim evangelium spravedlnosti a sjednotil je

             se svatou svou obecnou a apoštolskou církví.

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Spas  je, smiluj se nad nimi, přispěj jim a zachovej je Bože milostí svou.                                              

Věřící: Hospodi, pomiluj.

Kněz:  Katechumeni, skloňte hlavy své před Hospodinem.

 

Věřící: (pomalu):  Před tebou, Hospodine, Před tebou, Hospodine.

 

(Mezitím kněz modlí se tiše při liturgii sv. Jana Zlatoústého)   

     Hospodine, Bože náš, jenž na výsostech přebýváš a k poníženým přihlížíš, jenž jsi ke spáse pokolení lidského seslal jednorozeného Syna svého a Boha,  Pána našeho Ježíše Krista: shlédni na služebníky své katechumeny, kteří před tebou sklánějí šíje své a učiň je v pravý čas hodnými koupele znovuzrození, prominutí hříchů a roucha neporušitelnosti, sjednoť je se svatou, obecnou a apoštolskou církví svou a připočti je k vyvolenému sládci svému. (Pak hlasitě:)

(Při liturgii sv. Basila Velikého:)

     Hospodine, Bože náš, jenž na nebesích přebýváš a ke všemu dílu svému přihlížíš, shlédni na služebníky své katechumeny, kteří před tebou sklánějí šíje své, a dej z jim jho lehké, učiň je důstojnými částmi svaté církve své a uznej je hodnými koupele znovuzrození, odpuštění hříchů a roucha neporušitelnosti, k poznání Tebe, pravého Boha našeho. (Pak hlasitě:)

 

Kněz:  Aby i oni s námi velebili nejsvětější a velikolepé jméno tvé, Otce i Syna i

            svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věků.

Věřící: Amen.