MODLITBA  RANNÍ

 

 

    Ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

    Bože, buď milostiv mně hříšnému. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvy přečisté Matky své i všech svatých smiluj se nad námi. Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě!

     Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všudy přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídli se v nás a očisti nás ode vší skvrny a spas, Dobrotivý, duše naše.

     Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (Třikrát.)

     Sláva Otci i Synu i svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věků v. Amen.

     Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše  pro jméno své. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. Sláva Otci i synu i Svatému Duchu i nyní vždycky až na věky věků. Amen.    

     Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej z nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme  viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věkův. Amen.

     Probudiv se a povstav, děkuji ti, trojjediný Bože, neboť z veliké své dobrotivosti a shovívavosti nerozhněval jsi se na mne lenivého a hříšného, aniž jsi mne zahubil s nepravostmi mými, ale v neustálé lidumilnosti své pozdvihl jsi mne, ležícího ve snu, abych vstal z jitra a oslavoval království Tvé. A nyní osviť duchovní oči mé a otevři ústa má, abych se naučil slovůmTtvým, rozuměl přikázáním Tvým, činil vůli Tvou, pěl ti v srdečném vyznání a oslavoval přesvaté  jméno tvé. Otce, i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

     Kriste Bože, pravé světlo, jenž osvěcuješ a posvěcuješ každého člověka přicházejícího na svět! Dej z, ať se ukáže nad námi zář tváře Tvé. Spravuj cesty naše, abychom zachovávali přikázání Tvá, na přímluvy přečisté Matky Tvé i všech svatých Tvých. Amen.

     Dobrotivého Krále dobrotivá Máti, přečistá a požehnaná Bohorodice Maria, milosrdenství Syna svého a Boha našeho vylej na duší mou, vášním oddanou a přímluvami svými učiň mne schopným dobrých skutků, abych ostatní čas života svého prožil bez hříchu a s pomocí tvou dosáhl nebeského ráje, Bohorodice Panno, jediná čistá a blahoslavená.                      

     Anděle Boží, strážce můj svatý, k ochraně mi od Boha z nebe daný, vroucně prosím tebe: osvěcuj mne dnes, chraň od všelikého zla uč mne dobrým skutkům a veď na cestu spásy.

     Přimlouvej se za mne, svatý a bohulibý služebnice Bozi, jehož jméno nosím, neboť k tobě se utíkám, ochotnému pomocníku, modlícímu se za duši mou.                            

     Rozpomeň se, Hospodine, na naše rodiče, bratry, sestry, příbuzné a dobrodince a obdaruj je všemi dobry svými. Rozpomeň se. Hospodine, na dobrodince svatých církví Tvých a uděl jim, oč tebe prosí pro spásu a život věčný.

     Smiluj se nad ubohými a opuštěnými vdovami a sirotky, nad ne mocnými a nad těmi, kdož žijí v bídě, v žaláři, v zajeti a otroctví.

     Ochraňuj všechny, kdož pro tebe a pro víru pravoslavnou jsou pronásledováni od nevěřících a bludařů. Rozpomeň se na ně, navštiv, posilni, potěš je, zbav je utrpení a dej jim svobodu.

     Spas, Hospodine, všechny, kdož jsou v prací a na cestě.

     Smiluj se nad těmi, kdož se na nás hněvají, škodí nám, strojí překážky, a nedej, aby zahynuli kvůli nám hříšným.

     Osvěť světlem tvého poznání ony, kdož jsouce zaslepeni bludy odstoupili od pravoslavné víry, a přiveď je ke své svate a apoštolské Církvi.

     Rozpomeň se, Hospodine, na představitele naší vlasti.  Ohraď jejich působení mírem, vzbuď v srdcích jejich přízeň k svaté Tvojí Církvi pravoslavné, abychom i my, údové její, mohli pokojné  žít v pravé víře zbožně a čestně.                          

    Spas, Bože, lid svůj a požehnej dědictví svému. Vítězství daruj  nad nepřáteli křesťanům pravoslavným a ochraňuj věrné své křížem Svým.

     Rozpomeň se, Hospodine, na naše církevní představené a všechny  duchovní pastýře, a dej, aby slovem i životem svým ukazovali lidem cestu spásy.

     Rozpoměň se, Hospodine, na zesnulé (moje rodiče, bratry a sestry)  představené duchovní i světské, učitele a dobrodince; rozpomeň se na všechny, kdo za víru a za vlast životy své položili; rozpomeň se na  všechny; kdo ve víře a v naději vzkříšení z tohoto světa odešli, odpusť jim všem jejich hříchy úmyslné i neúmyslné, upokoj duše jejich tam, kde září světlo tváře Tvé a učiň památku jejich věčnou.

     Pane, Ježíši Kriste, který jsi řekl: „Beze mne nemůžete nic učinit“, pomoz mi, hříšnému, abych práci tohoto dne začal, konal i skončil s Tebou.

     Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.

 

 

 

MODLITBY BĚHEM DNE

 

 

Před jídlem:

 

     Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej z nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme  viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věkův. Amen

     Pane Ježíši Kriste, Bože náš, požehnej nám tento pokrm i nápoj na přímluvy přečisté Matky své i všech svatých svých. Amen.

 

Po jídle:

 

    Děkujeme Tobě, Kriste, Bože nás, že jsi nás nasytil pozemskými dary svými. Nevylučuj nás ani z nebeského království svého, ale jako jsi přišel, Spasiteli, mezi učedníky své a udělil jim pokoj, přijď i mezi nás a spas nás.

 

Před učením:

 

     Předobrotivý Hospodine, sešli nám milost svatého Ducha svého, aby rozmnožil a posílil naše duševní schopnosti, abychom vnímajíce učení, jež se nám podává, rostli Tobě, svému Tvůrci, ke slávě, rodičům svým k radosti a církvi i vlasti k prospěchu.

 

Po učení:

    Děkujeme Tobě, Stvořiteli, že jsi nás učinil hodnými milosti své, abychom chápali učení. Žehnej našim představeným, rodičům i učitelům, kteří nás vedou k poznání dobra, a dej nám sílu i zdatnost, abychom v učení zdárně pokračovali.

 

V pokušení:

 

    Hospodine, k tobě volám, vyslyš mne! Nedej, aby srdce mé chýlilo se k zlému a abych se dopouštěl bezbožných skutků s lidmi, kteří činí nepravosti. Na Tebe, Hospodine, upírám zrak svůj, v Tebe doufám; nedej, abych zahynul. (Ze žalmu CXLI.)

 

V zármutku:

 

  Ježíši Kriste, Ty jsi plnost všeho dobra. Naplň mou duši radostí a veselím a spas mne jako jediný Přemilostivý.

 

 

 

MODLITBY PŘED SPANÍM

 

 

   Ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

   Pane Ježíši Kriste, na přímluvy svatých otců našich smiluj se nad  námi.

   Sláva tobě. Bože náš, sláva tobě!

     Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všudy přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídli se v nás a očisti nás ode vší skvrny a spas, Dobrotivý, duše naše.

     Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. (Třikrát.)

     Sláva Otci i Synu i svatému Duchu, i nyní i vždycky až na věky věků v. Amen.

     Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše  pro jméno své. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj. Sláva Otci i synu i Svatému Duchu i nyní vždycky až na věky věků. Amen.    

     Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej z nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme  viníkům našim a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky věkův. Amen.

    Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádné omluvy nevědouce, tuto modlitbu Tobě, jako Pánu svému, my hříšníci přinášíme: smiluj se nad námi.

    Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme; nehněvej se na nás velmi, aniž rozpomínej se na hříchy naše, ale pohleď i nyní jako milosrdný na nás a zbav nás nepřátel našich; neboť Tys Bůh náš a my lid Tvůj, všichni dílo rukou Tvých a jméno Tvé vzýváme.

    Bránu milosrdenství otevři nám, požehnaná Bohorodice, abychom doufajíce v Tebe nezhynuli, ale osvobozeni byli Tebou od všeliké bídy, ježto jsi spása pokolení křesťanského; — Zdrávas, Bohorodice Panno, milostiplná Maria, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, neboť jsi porodila Spasitele duší našich.

    Hospodine, Bože náš, v čem zhřešil jsem tohoto dne skutkem, slovem nebo pomyšlením, odpusť mi ve své dobrotivosti i lidumilnosti a popřej mi tichého a klidného spánku; sešli anděla svého, aby mne chránil a střežil ode všeho zla: neboť Tys ochránce duší i těl našich, a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

    Odpusť, Hospodine, těm, kteří nám zle činí: dobře čiň těm, kdo nám dobře činí.

Bratřím, sestrám a příbuzným našim daruj, oč prosí ke spáse a životu věčnému.

Navštiv nemocné a uzdrav je. Doprovázej cestující po souši i moři i ve vzduchu.

    Rozpomeň se, Hospodine, na duše zesnulých služebníků a služebnic svojich (mých rodičů), a všech mých příbuzných i dobrodinců a odpusť jim všechny hříchy úmyslné i neúmyslné. — Rozpomeň se na všechny pravoslavné křesťany, kteří zde i všude jinde

odpočívají, a uveď je mezi svaté své, kde září světlo tváře tvé. —Uděl, Hospodine, odpuštění hříchů všem, kdož zesnuli u víře a v naději vzkříšení, a učiň památku jejich věčnou.

    Ohraď mne, Pane, mocí drahocenného a oživujícího kříže svého a ochraňuj mne od všelikého zla.

    V ruce tvé, Pane Ježíši Kriste, Bože můj, poroučím ducha svého; Ty mne žehnej, smiluj se nade mnou a život věčný mi daruj.

    Ve jménu Otce i Syna i svatého Ducha. Amen.

 

 

 

MODLITBA ZA NEMOCNÉHO

 

 

    Jediný rychlý pomocníku, Kriste Bože náš, pospěš s výsosti a navštiv trpícího služebníka svého. Zbav jej neduhu a hořkých bolestí a pozdvihni jej na přímluvy Bohorodice, jediný Lidumile, aby opěvoval a chválil Tebe ustavičně.

    Jako jsi, Spasiteli, pozdvihl kdysi tchyni Petrovu a mrtvicí raněného, na loži neseného, tak i nyní, Milosrdný, navštiv a zhoj na lůžku bolesti ležícího (a na smrt nemocného), trpícího služebníka svého: neboť Tys jediný, jenž jsi na sebe vzal neduhy a nemoci pokolení našeho, a všecko můžeš, Přemilostivý.

    Vládce všemohoucí, Králi svatý, jenž trestáš, ale nechceš zahubit, jenž klesající posiluješ, svržené pozvedáš a nemoci lidské hojíš, k Tobě modlíme se, Bože náš: navštiv svou milostí nemocného služebníka svého (jméno) a odpusť mu všecky hříchy úmyslné i neúmyslné, o, Pane, sešli s nebe léčivou sílu svou, dotkni se těla, uhas horečku, zapuď bolest a každou nemoc! Buď lékařem služebníka svého (jméno), pozvedni ho s lože nemoci a utrpení, uděl mu úplné zdraví a vrať ho Církvi své, aby konal vůli Tvou a Tobě se líbil. Neboť Tobě náleží slitovat se nad námi a spasit nás, Bože náš, a Tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až

na věky. Amen.

 

 

 

MODLITBA NEMOCNÉHO

 

 

   Vládce, Hospodine, Pane života i smrti, zdraví i nemoci, který raníš i léčíš, umrtvuješ i obživuješ, jak se Tobě kdy líbí! K Tobě, jedinému všemocnému Lékaři duší i těl, se obracím a pokorně prosím: konej při mně milostivou vůli svou; ale nechť se se mnou děje to, o čem víš, že by bylo k Tvé slávě a k mému spasení. Všichni jsme smrtelní a náš život se krátí jako voda rozlitá, která nemůže být sebrána; protože však jsi nám zřídil prostředky k užívání a  jejich moc a prospěšnost zanechal na své vůli a požehnání: i já nyní léčení užívaje, poníženě žádám, abys je posvětil hojivou moc mu  udělit ráčil. Jestliže mé dny mají být dokonány, a tato nemoc  pro přestřižení tělesného života mého je poslána, děj se vůle Tvá svatá, jen mi daruj víru a trpělivost, abych svou duši rád do Tvých rukou odevzdal. Neboť blahoslaven jsi, Lékaři duší i těl našich, a Tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

 

 

 

MODLITBA ZA CESTUJÍCÍ

 

 

    Pane Ježíši Kriste, Bože náš, pravdivá a živá cesto, který jsi ráčil s domnělým otcem svým Josefem a přečistou matkou svou Pannou Marií spolucestovat do Egypta a doprovázet Lukáše a Kleofáše do Emaus, prosíme Tebe pokorně, Pane přesvatý, abys

i nyní doprovázel svou milostí služebníky své. A jako kdysi služebníku svému Tobiáši, tak nyní pošli také jim anděla strážce a vůdce, aby je chránil od všelikého zlého úmyslu nepřátel viditelných i neviditelných, vedl je k plnění přikázání tvých, doprovázel je v klidu, štěstí a zdraví a přivedl je zpět bez úhony a v pokoji. Dej, aby to,

co dobrého svou cestou zamýšlejí vykonati, k tvému zalíbení šťastně splnili. Neboť Tobě přísluší býti milostivým a zachraňovat nás a Tobě chválu vzdáváme s bezpočátečným Otcem tvým i s přesvatým a blahým a oživujícím Duchem tvým nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

 

Za plavící se po vodě i vzduchem:

 

    Vládce, Pane Ježíši Kriste, Bože náš, jenž jsi kráčel po vodě jako po suché zemi a učedníky své učinil jsi hodnými, aby byli tvými spolucestujícími na lodi; jenž jsi přikázal bouři a větrům mořským, aby se ztišily, rač i nyní chránit služebníky své a utišovat každý protivný vítr a bouři. Vzbuď příznivý a příhodný vítr, aby plavba

byla šťastná. Budiž sám jejich kormidelníkem a spásonosným a klidným přístavem. A jako jsi mocnou pravicí svou z úzkosti vysvobodil Petra apoštola, zbav i je, o Pane, všech viditelných i neviditelných nepřátel. Dej, aby se zdrávi, v radosti a šťastni navrátili domů po vykonání své práce a splnění svého úkolu, a ochraňuj je od ztroskotání i neštěstí. Neboť ty jsi Spasitel, ochránce a dárce všech pozemských i nebeských darů; Tebe oslavujeme s bezpočátečným Otcem Tvým i s přesvatým, blahým a oživujícím Duchem Tvým nyní i vždycky až na věky věkův. Amen.

 

 

 

MODLITBA ZA NÁROD

 

 

    Nejvýš moudrý a všemocný Hospodine, nehněvej se na nás do konce! O milosrdenství prosí Tě Církev Tvá. Buď nám milostiv, upevni v pravoslaví náš národ bloudící, osvěť svým světlem nebeským jeho rozum, aby poznal pravdu tvou; obměkči jeho zatvrzelost a otevři duchovní sluch jeho, aby obrátil se k tobě, našemu Spasiteli.

Naprav, Hospodine, rozvrácený život, nesouhlasný s křesťanskou zbožností; učiň, abychom my pravoslavní všichni žili svatě a bezúhonně a aby spasitelná víra zakořenila se v našich srdcích, přinášela tobě libé plody, rozšířila se v celém národě, posvětila jej, napravila jeho mravy, učinila jej v tobě silným a zdatným, a spasila jej.

Neodvracej od nás tváře své a dejž nám radost spasení svého. Uděl našim duchovním pastýřům ducha svaté horlivosti, naplň je duchem evangelia, aby pečovali o obrácení a spásu bloudících a vedli nás všechny tam, kde je dokonalost víry, vyplnění naděje a opravdová láska, bychom s nebeskými zástupy oslavovali tebe, Hospodina našeho, Otce i Syna i svatého Ducha, na věky věkův. Amen.

     Hospodine, Bože pravdy, dobroty i lásky, koříme se vděčně Prozřetelnosti tvé, jež bděla nad naším národem v dobách slávy a zdarů a neopustila ho v těžkých zkouškách zajetí a poroby. Vzbuzuj sobě v národě našem schopné učedníky, zasvěť je do svých úradků, prohřej jim srdce posvátným zápalem obětavého nadšení, aby uměli zaněcovati duše spasitelnou touhou po království Tvém, by celý národ sešel se ve velkém stanu pravdy tvé a spásy. Zjemni, Hospodine, duchovní žízeň našeho lidu českého, abychom přestali pít z plýtkých cisteren a zažíznili po věčných pramenech vody živé. Amen.

  Žehnej, Hospodine předobrý, požehnáním nejštědřejším duchovnímu vzkříšení Slovanstva i veškerého lidstva. Hospodi, pomiluj.