Tiché modlitby kněze před ikonostasem.

 

     Blahoslaven Bůh náš vždycky, nyní i příště až na věky věků. Amen.  Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, jenž jsi všudy přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídli se v nás a očisti nás ode vší skvrny a spas, dobrotivý, duše naše.   Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. (Třikrát.)

Sláva Otci i Synu i svatému Duchu nyní i vždycky až na věky věků. Amen. Přesvatá Trojice, smiluj se nad námi; Pane, očisť hříchy naše; Vládce, odpusť přestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci naše pro jméno své. Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.  Sláva Otci i Synu i svatému Duchu nyní i vždycky až na věky

věků. Amen. 

     Otče náš, jenž jsi na nebesích! posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej z nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věků. Amen. 

     Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, neboť žádné omluvy nevědouce, tuto modlitbu Tobě, jako Pánu svému, my hříšníci přinášíme: smiluj se nad námi. Sláva Otci i Synu i svatému Duchu. Pane, smiluj se nad námi, neboť v tebe doufáme; nehněvej se na nás velmi, aniž rozpomínej se na hříchy naše, ale pohleď i nyní jako milosrdný na nás a zbav nás nepřátel našich; neboť Tys Bůh náš a my lid tvůj, všichni dílo rukou Tvých a jméno Tvé vzýváme. I nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

     Bránu milosrdenství otevři nám, požehnaná Bohorodice, abychom doufajíce v tebe nezhynuli, ale osvobozeni byli tebou od všeliké bídy; ježto jsi spása pokolení křesťanského.

   Přečistému obrazu tvému klaníme se, blahý, prosíce za odpuštění hříchů svých, Kriste, Bože; neboť Tys ráčil dobrovolně tělem vstoupit na kříž, abys vysvobodil z otroctví nepřítele ty, které jsi stvořil. Proto vděčně voláme k Tobě: radostí naplnil jsi vše, Spasiteli náš, když jsi přišel spasit svět.

   Jsouc milosrdenství pramen, rač slitovati se nad námi, Bohorodice! Shlédni na lid hříšný, zjev jako vždy moc svou: neboť v tebe doufajíce, k tobě, jako někdy Gabriel, beztělesných arcivůdce, voláme: ,,Zdráva buď!"

   Hospodine, vztáhni ruku svou s výsosti svatého sídla svého a posilni mne k nastávající službě tvé, abych, až se postavím před strašným trůnem tvým, nekrvavou oběť neodsouzeně vykonal. Neboť Tvá jest moc i sláva na věky věků. Amen.

   Vejdu do domu Tvého a klaněti se budu svatému chrámu tvému v bázni Tvé. Hospodine, veď mne ve spravedlnosti své; pro nepřátele mé spravuj před sebou cestu mou; neboť není v ústech jejich pravdy, srdce jejich marnivé, hrobem otevřeným jest hrdlo jejich, jazykem svým lstivě lahodí. Sudiž je, Bože, nechať padnou od úmyslů svých, pro množství nešlechetnosti jejich zavrhni je, neboť odporní jsou tobě. I ať rozveselí se všichni, kdož doufají v tebe, na věky ať se radují, a ty přebývati budeš v nich; i ať honosí se tebou všichni, kdož milují jméno tvé. Neboť ty žehnáš spravedlivému, Hospodine, a štítem zalíbení korunoval jsi nás.

 

 

 Tiché modlitby kněze při oblékání posvátných rouch.

 

     Blahoslaven Bůh náš vždycky, nyní i příště až na věky věků. Amen. Radovat se bude duše" má v Bohu; nebo oblékl mne v roucho spasení a pláštěm radosti přioděl mne; jako ženicha ověnčil mne korunou a jako nevěstu okrášlil mne ozdobami.   

    Blahoslaven Bůh, jenž vylévá milost svou na kněze své jako olej na hlavu tekoucí na bradu, bradu Aronovu, tekoucí až i na lem roucha jeho.

    Blahoslaven Bůh, jenž propašuje mne silou a činí neposkvrněnou cestu mou; činí nohy mé jako laní a na výsostech postavuje mne.

    Pravice tvá, Hospodine, proslavila se v síle; pravice tvá, Hospodine, porazila nepřítele a s velikou slávou potřel jsi ty, kdož povstali proti tobě.

    Ruce tvé stvořily a učinily mne; dej z mi ten rozum, abych naučil se přikázáním tvým.

    Kněží Tvoji, Hospodine, ať oblékají se ve spravedlnost a svatí  Tvoji nechť radují se vždycky, nyní i příště až na věky věkův Amen.

    Umyji v nevinnosti ruce své a obejdu obětní stůl Tvůj, Hospodine, abych chválil a vypravoval všecky divné skutky Tvé. Hospodine, já miluji krásu domu Tvého a místo přebývání slávy Tvé. Nezhubiž s bezbožnými duše mé a s vražedníky života mého;

v jejichžto rukou nepravosti jsou a pravice jejich úplatků plná. Já pak v nevinnosti své chodím, vysvoboď mne a smiluj se nade mnou. Noha má stojí na cestě pravé, ve shromážděních dobrořečit budu Tobě, Hospodine.

    Bože, očisti mne hříšného a smiluj se nade mnou. (Třikrát.)

    Vykoupil jsi nás od kletby zákona krví svou drahocennou, nechav se na kříž přibít a kopím probodnout, nesmrtelnosti pramen lidem jsi otevřel, Spasiteli náš, sláva Tobě.

 

 

 Při přípravě svatých darů (vlastní proskomidii).

 

     Blahoslaven Bůh náš vždycky, nyní i příště až na věky věků. Amen. Na památku Pána a Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista.  Jako ovce k zabití veden jest. A jako beránek nevinný, před tím, kdož jej střiže, neotvírá úst svých. V pokoře jeho odňat jest soud jeho. Rod však jeho kdo vypoví? Neboť vzat jest ze země život jeho.

  Obětuje se Beránek Boží, který snímá hříchy světa, za světa život a spásu.

  Jeden z vojínů kopím bok jeho probodl a hned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, svědectví vydal, a pravé jest svědectví jeho. Blahoslaveno sjednocení svatých (darů) Tvých vždycky, nyní i příště až na věky věkův. Amen.

   Ke cti a na památku něj blahoslavené jsi vládkyně naší, Bohorodice a vždycky Panny Marie, na jejíž přímluvy přijmi, Hospodine, tuto oběť na nebeský oltář svůj. — Stála královna po pravici Tvé, oděna jsouc v překrásný zlatý oděv.

   Na památku ctihodného a slavného proroka, předchůdce a Křtitele Jana.

   Svatých slavných proroků Mojžíše i Arona, Eliáše a Elisea, Davida a Jesse, svatých tří mládenců a Daniele proroka i všech svatých prorokův.

   Svatých slavných a všechvalných apoštolů Petra a Pavla i ostatních všech svatých apoštolů.

   Svatých otců našich biskupů: Basila Velikého, Řehoře Bohoslovce a Jana Zlatoústého, Atanasije a Cyrila, Mikuláše Myrského, Metoděje, Gorazda, Klimenta, a všech svatých biskupů.

   Svatého apoštola, prvomučedníka a arcijáhna. Štěpána, svatých velikých mučedníků: knížete Václava, vladyky Gorazga II. a druhů  jeho,  i všech svatých mučedníků, kněžny Ludmily i všech svatých mučednic.

   Veledůstojných a bohonosných otců našich: Antonije, Atanasije Atonského, Nauma, Angelára, Prokopa Sázavského, Ivana českého, a všech veledůstojných otců i velebných matek.

   Svatých a nezištných divotvůrců: Kosmy a Damiana, Cyra a Jana, Pantaleona a Hermolaje a všech svatých nezištných divotvorců.

   Svatých spravedlivých rodičů Jáchyma a Anny a svatého (jehož je den) svatého  (jehož je chrám) i všech svatých, na jejichž přímluvy shlédni na nás, Bože.

   Svatého otce našeho Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského (nebo Basila Velikého, arcibiskupa Caesaree Kapadocijské - dle toho, čí svatá liturgie se koná).

   Rozpomeň se, lidumilný Vládce, na všechna biskupství pravoslavných křesťanů, na metropolitu našeho (jméno), biskupa našeho (jméno), důstojné kněžstvo, diakonstvo v Kristu i veškeré duchovenstvo, jež jsi povolal k obecenství svému.

   Rozpomeň se na... (vzpomíná živých).

Na památku a odpuštění hříchů blažených zakladatelů svatého  chrámu tohoto.

   Rozpomeň se, Hospodine, na... (vzpomíná zesnulých).  A na všechny v naději budoucího vzkříšení, života věčného a společenství Tvého zesnulé pravoslavné otce a bratry (matky a sestry) naše, lidumilný Hospodine.

   Rozpomeň se, Hospodine, i na mne nehodného a odpusť mně všechny hříchy úmyslné i neúmyslné.

   Kadidlo Tobě přinášíme, Kriste, Bože náš, v duchovní vůni líbeznou, kteréž přijav na nebeský obětní oltář Tvůj, sešli nám milost nejsvětějšího Ducha svého.

    I přišedši hvězda, stála nad místem, kdež bylo dítě.

    Hospodin kraluje, oděn jest velebností; oblékl se Hospodin v sílu a přepásal se, neboť upevnil okrsek zemský, aby se nepohnul. Utvrzen jest trůn Tvůj přede všemi časy, od věčnosti Ty jsi. Pozdvihují se řeky, Hospodine, pozdvihují řeky zvuk svůj, pozdvihují řeky vlny své, avšak nad zvuk mnohých vod, nad sílu vln mořských

mnohem silnější jest Hospodin na výsostech. Svědectví tvá jsou velmi jistá. Domu tvému svatost náleží, Hospodine, na věky.

   Sláva tvá, Kriste, zastřela nebesa, a země plna chvály tvé. Přikryj nás záštitou křídel svých a zapuď od nás každého nepřítele a odpůrce; v pokoji spravuj život náš, Hospodine, smiluj se nad námi a světem svým a spas duše naše, jako blahý a lidumil.

    Blahoslaven Bůh náš. jemuž se takto zalíbilo: vždycky, nyní i příště až na věky věkův. Amen. (Třikrát.)

   Bože, Bože náš, jenž jsi za pokrm celému světu seslal chléb nebeský - Pána a Boha Ježíše Krista, Spasitele, vykupitele a dobrodince, žehnajícího nám a posvěcujícího nás, sám požehnej předložení toto a přijmi je na nebeský obětní oltář svůj. Rozpomeň

se jako blahý a lidumil na ty, kdo je přinesli a za které přineseno jest, a nás neodsouzeně zachovej v posvátném vykonávání božských tajin Tvých, aby se světilo a velebilo přečestné a velikolepé jméno Tvé. Otce i Syna i svatého Ducha, nyní i vždycky až na věky věků. Amen.

    Sláva tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě. Sláva Otci i Synu i svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věků. Amen. Hospodi, pomiluj! Požehnej!

    (Vstávší z mrtvých) Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvy přečisté Matky své, svatého Otce našeho Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského (neb sv. Basila Velikého, arcibiskupa Caesaree Kapadokijské koná-li se jeho sv. liturgie), a všech svatých, nechť smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil. Amen.

   (Nato při okuřování modlí se kněz žalm 51.: Smiluj se nade mnou, o Bože... Bezprostředně pak před započetím svaté liturgie modlí se:)

   Králi nebeský, utěšiteli a Duchu pravdy, jenž jsi všude přítomen a vše naplňuješ, poklade blaha a dárce života, přijď a usídli se v nás a  očisti nás ode vší skvrny a spas, dobrotivý, duše naše.

  Sláva na výsostech Bohu a a zemi pokoj, lidem dobrá vůle. (Dvakrát.)

  Hospodine, rty mé otevři, a ústa má zvěstovati budou chválu Tvou.